Indoor Air Quality (IAQ)

Kvalita vnútorného ovzdušia (IAQ)

Kvalita ovzdušia vo vnútorných priestoroch sa týka obsahu aerosólov a plynov, teploty a vlhkosti vzduchu vo vnútri budovy. V prípade ľudských obydlí je kvalita ovzdušia určovaná jeho schopnosťou udržiavať zdravie a pohodu ľudí obývajúcich budovu. V prípade výrobných procesov je kvalita ovzdušia určovaná schopnosťou cenovo efektívne produkovať vysoko kvalitné výrobky vo vnútri budovy.

Najdôležitejším faktorom kvality ovzdušia vo vnútorných priestoroch je čistota vzduchu. Znečistenie vzduchu sa skladá z častíc, plynov a výparov, ktoré môžu znižovať pohodu a zdravie ľudí a takisto výsledky a efektívnosť výrobných procesov.

Výrobné procesy

Priemysel má vo všeobecnosti špecifické požiadavky na patričnú úroveň čistoty čo sa týka častíc a molekulárnych znečisťujúcich látok. Tieto požiadavky sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí od vhodných hygienických stupňov s nízkymi úrovňami znečistenia až po extrémne vysoké úrovne čistoty (napríklad vo výrobe polovodičov).

 Ľudské zdravie

 Zdravie a pohoda ľudí bývajú ovplyvňované znečistením ovzdušia. V posledných rokoch došlo k zintenzívneniu výskumu v oblasti dôležitosti čistoty ovzdušia vo vnútri budov. Dnes už máme jasné známky toho, že častice (predovšetkým jemné a ultrajemné častice) dokážu spôsobovať problémy, a to ako v krátkodobej, tak aj v dlhodobej perspektíve. Plyny a výpary môžu, v závislosti od úrovne koncentrácie, spôsobovať podráždenie či dokonca akútne problémy. Typickými príkladmi týchto plynných znečisťujúcich látok sú ozón, NO2 a VOC (prchavé organické zlúčeniny).

 Čítajte viac o rôznych zdrojoch spôsobujúcich špatné vnútorné ovzdušia na:
Sources

 Prečo sa kvalita vo vnútri budov znížila?

 V 70-tych rokoch minulého storočia sa globálne využívanie energie stalo významnou politickou a ekonomickou témou v dôsledku práve vtedy sa odohrávajúcich energetických kríz. Ich následkom sa zvýšila cena vykurovania a chladenia ovzdušia v budovách a došlo k zmenám v konštrukčných metódach. Mnoho budov získalo kvalitnú izoláciu, zábrany proti výparom a nové, lepšie priliehajúce okná a dvere. Boli vyvinuté nové metódy konštrukcie budov za účelom zníženia úniku tepla cez steny a okná, ako aj redukcie objemu infiltrácie či výmeny vzduchu cez steny, okná a dvere. Toto všetko malo za následok, že hromadenie znečisťujúcich látok a vlhkosti vo vnútri budov, predtým poskytujúcich zdravotne vyhovujúce prostredie, sa stalo témou, ktorú treba riešiť.

 Syndróm nezdravých budov (SBS) je v súčasnosti bežným označením bolestí hlavy, podráždení očí a nosových slizníc, únavy a ďalších symptómov, ktoré môžu súvisieť s dobou strávenou vo vnútri konkrétnej budovy alebo miestnosti.

 Syndróm nemoci z budov (BRI) označuje špecifickú diagnostikovateľnú nemoc, ktorej pôvod je možné zistiť v konkrétnej budove alebo miestnosti. Legionárska choroba je príkladom syndrómu nemoci z budov.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter